Tỷ lệ nạp quy đổi, áp dụng từ 12h 18/2/2017:
10,000 VNĐ=40 bạc