Tỷ lệ nạp quy đổi, áp dụng từ 8/9/2016:
Thẻ BIT: 10,000 VNĐ=100 vàng
Các thẻ khác : 10,000 VNĐ=90 vàng