Tuần Lễ Vàng NKVS2 (04/09 - 09/09)

Đại hiệp đừng bỏ qua sự kiện Tuần Lễ Vàng với những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 04/09 - 05/09. Đầu tư càng nhiều nhận quà càng khủng!

Thời gian

Bắt đầu: 10h00 ngày 04/09/2018

Kết thúc: 23h59 ngày 09/09/2018

Điều kiện tham gia

Máy chủ: Máy chủ từ S1 đến S13 có thể tham gia

Nhân vật: Không giới hạn cấp độ

Nội dung

Trong thời gian sự kiện, hệ thống mở giao diện nạp tích lũy đạt mốc nhận thưởng. Đại hiệp nạp đạt mốc nào sẽ nhận thưởng mốc đó.

Có 5 mốc nạp chính:

² Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 8 đến ngày thứ 69: Chi tiết

² Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42: Chi tiết

² Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69: Chi tiết

² Máy chủ đã mở từ 70 đến hết ngày thứ 169: Chi tiết

² Máy chủ đã mở được 170 ngày trở lên: Chi tiết


Lưu ý
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, phần thưởng sự kiện sẽ được cố định, không thay đổi khi máy chủ chuyển mốc thời gian.

  • Ở ingame, tại các mốc 135.000 NB và 270.000 NB giao diện hiển thị bị thiếu hình ảnh quà tặng nhưng Đại hiệp sẽ được nhận đầy đủ thưởng sự kiện như đã thông tin chi tiết trong bài.